Vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtinamomis Bendrosiomis programomis ir Bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgdama į sociokultūrinės aplinkos ir  mokyklos-darželio bendruomenės reikmes, taip pat ugdytinių poreikius ir interesus, formuoja, konkretina, individualizuoja, diferencijuoja ir įgyvendina ugdymo turinį;

 • Rengia ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas;
 • Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas, neformaliojo mokinių švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina švietimo kokybę;
 • Vertina mokinių pasiekimus (atitinkamai pritaiko ir specialiųjų poreikių turintiems mokiniams) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • Sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
 • Atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, teikia švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą, inicijuoja vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Organizuoja ir vykdo pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • Organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu mokinių mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, išvykas, ekskursijas ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja darbo patirtimi;
 • Kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
 • Organizuoja mokinių maitinimą mokykloje-darželyje, inicijuoja socialinę paramą socialiai remtiniems mokiniams, užtikrina vaiko gerovę teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Viešai skelbia informaciją apie mokyklos-darželio veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Atlieka kitas teisės aktų numatytas funkcijas.
 • Išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, patvirtinančius pradinio ugdymo programos baigimą ir išsilavinimo įgijimą, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.