Paslauga Vykdytojas Veikla
Vaiko gerovė Vaiko gerovės komisija Prevencinio darbo organizavimas ir koordinavimas, švietimo pagalbos teikimas, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimas, švietimo programų pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminis mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) įvertinimas ir kitos su vaiko gerove susijusios funkcijos.
Socialinė pedagoginė pagalba Socialinis pedagogas, kiti pedagogai Individuali, grupinė socialinė pagalba ugdytiniams bei jų šeimoms. Organizuojama ir teikiama pagalba vaikui esant krizinėms situacijoms. Ugdomi vaikų socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai.
Kalbos korekcija Logopedas Ugdytinių kalbos, komunikacijos vertinimas, vaiko galimybes atitinkančių, efektyvių korekcijos būdų taikymas individualiose ir grupinėse pratybose. Kalbos bei pažinimo gebėjimų lavinimas.
Specialioji pedagoginė pagalba Mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, auklėtojai Vaikų ugdymas, atitinkantis individualius poreikius, gebėjimus, suteikiantis visiems mokymosi sėkmės džiaugsmą, šiai veiklai motyvuojantis. Grupiniai, pogrupiniai ar individualūs užsiėmimai, adaptuotų, modifikuotų, individualizuotų ugdymo programų, orientuotų į funkcijos (ų) sutrikimą, sudarymas ir įgyvendinimas, ugdomosios medžiagos parinkimas.
Pedagoginė, psichologinė pagalba Mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, auklėtojai, direktorius, pavaduotojas Padeda mokiniams spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, rūpinasi mokinių psichologiniu saugumu, sudaro reikalingas psichologines ugdymo sąlygas. Organizuoja mokinių, tėvų ir pedagogų švietimą vaiko pedagogikos, psichologijos, klausimais.
Muzikinis ugdymas Meninio ugdymo pedagogai Grupiniai ir individualūs užsiėmimai. Individualių gabumų ir įgūdžių ugdymas, kvėpavimo pratimai , dainavimas, grojimas įvairiais instrumentais. Ruošimas įvairiems renginiams įstaigoje, rajone, respublikoje.
Fizinis ugdymas Klasių ir grupių mokytojai Judriųjų žaidimų, sportinių pramogų, varžybų organizavimas.
Popietinis moksleivių užimtumas Pailgintos darbo dienos grupės pedagogas, neformaliojo ugdymo mokytojai Mokomųjų dalykų įtvirtinimas neformaliojo ugdymo veikloje. Individualus darbas su moksleiviais, šventės, pramogos, konkursai, vakaronės su tėveliais, išvykos, projektinė veikla. Pažintinio, meninio, sportinio bei socialinio ugdymo programų įgyvendinimas.
Sveikatos stiprinimas ir priežiūra Sveikatos priežiūros specialistas Higieninių sąlygų įstaigoje užtikrinimas, pirmos pagalbos suteikimas, ugdytinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo programos įgyvendinimas.
Maitinimas Dietistas, virėjai Ugdytinių maitinimas 3 kartus per dieną, tėvams sudarant galimybę pasirinkti maitinimų skaičių. Mokesčių lengvatų už maitinimą nustatymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Kėdainių savivaldybės tarybos sprendimais (žr. Paslaugos).
Tėvų konsultavimas Pedagogai ir kiti specialistai Konsultacijos vaikų pasirengimo mokytis, mokymosi bei bendravimo sunkumų, individualizuotų programų sudarymo ir įgyvendinimo, vaikų sveikatos klausimais. Patarimai pažinimo funkcijų, socialinių įgūdžių korekcijos, vaikų fizinės sveikatos tausojimo klausimais, konkrečių užduočių parinkimo klausimais.