Teikti kokybišką, vaiko poreikius tenkinantį ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą kuriant modernią, kintančią vaikams skirtą
įstaigą, užtikrinančią sąlygas kiekvienam vaikui pasiekti maksimalią ugdymo(si) sėkmę.

 

Mokyklos-darželio uždaviniai:

  • Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius;
  • Padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
  • Suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;
  • Tenkinti mokinių ugdymo(si) ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais;